دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

تبدیل واحدها

یک کیلوگرم =1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک متر = 100 سانتی متر

-ادامه مطلب-

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.

یک متر = 1000 میلی متر

برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.

یک سانتی متر = 10 میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم.

برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم.

یک هکتار = 10000 متر مربع

برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم.

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک لیتر =1000 سی سی

برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم.

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب = 1000 لیتر

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب=1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=1000000 متر مربع

برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=100 هکتار

برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.

برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.
╭┅─═ঊঈ????ঊঈ═─┅╮

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*