شرایط وضو:

 

وضو، از آداب و عبادات دین اسلام و از مقدمات نماز است

 وضو با آب نجس و مضاف باطل است؛ خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد.

آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است:

وضو گرفتن با آبى که صاحب آن راضى نیست (راضى نبودن او معلوم است) .

آبى که معلوم نیست صاحب آن راضى است یا نه.

آبى که وقف افراد خاصّى است، براى غیر آن افراد؛ مانند آب برخى از مدارس که وقف محصّلین همان مدرسه است

و وضوخانۀ مساجد، که وقف کسانى است که در آنجا نماز مى‌ خوانند.

وضو گرفتن از نهرها و چشمه‌ها، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضى هستند یا نه اشکال ندارد، امّا اگر صاحبانآن از وضو گرفتن جلوگیرى کنند، احتیاط واجب آن است که با آن آبها وضو نگیرد.

اگر آب در ظرف غصبى باشد و آب دیگرى نباشد باید تیمّم کرد.

اعضاى وضو؛ یعنى صورت، دستها و پاها در موقع شستن و مسح باید پاک باشد.

اگر چیزى بر صورت یا دستها باشد که از رسیدن آب به آن جلوگیرى کند، براى وضو باید برطرف شود.

اگر چیزى بر اعضایی مسح (جلوى سر و روى پاها) باشد، هرچند از رسیدن آب جلوگیرى نکند، باید برطرف شود؛چون بین دست و محلّ مسح نباید چیزى فاصله شود.

خطّ قلم خودکار و لکّه‌هاى رنگ و چربى و کِرِمْ، در صورتى که رنگ بدونِ جِرم باشد، مانع وضو نیست، ولى اگرجِرم دارد و روى پوست را گرفته باشد باید برطرف شود. ولى رنگ خودکار معمولاً مانع رسیدن آب نیست

اگر مى‌داند چیزى بر اعضاى وضو چسبیده، ولى نمى‌ داند که از رسیدن آب جلوگیرى مى‌کند یا نه، باید آن رابرطرف کند، یا آب را به زیر آن برساند

کارهاى وضو باید بدین ترتیب انجام شود: اوّل صورت، بعد دست راست و سپس دست چپ را بشوید و بعد از آن سرو بعد پاها را مسح کند، و نباید پاى چپ را پیش از پاى راست مسح کند، و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.

موالات یعنى؛ پشت سر هم انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو.

اگر بین کارهاى وضو به قدرى فاصله شود که مردم بگویند پشت سر هم وضو نمى‌گیرد وضوى او باطل است.

کسى که مى‌تواند اعمال وضو را انجام دهد، نباید از دیگرى کمک بگیرد، پس اگر شخص دیگرى صورت و دست اورا بشوید و یا مسح او را انجام دهد وضو باطل است؛ ولى اگر آب کف دست او بریزد و خودش صورت و دستها رابشوید مانعى ندارد

کسى که نمى‌ تواند وضو بگیرد، باید به کمک شخص دیگر وضو بگیرد، ولى خود او باید نیّت وضو کند.

کسى که مى‌ داند اگر وضو بگیرد مریض مى‌شود و یا مى‌ ترسد که مریض شود، باید تیمّم کند و اگر وضو بگیرد

باطل است. ولى اگر نداند که آب براى او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیحاست

وضو، باید به قصد قربت انجام شود، یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد و لازم نیست نیّت را به زبان

آورد، یا از قلب خود بگذراند، بلکه همین مقدار که مى‌داند وضو مى‌گیرد کافى است، بطورى که اگر از او بپرسند،چه مى‌ کنى؟ بگوید وضو مى‌گیرم.

اگر وقت نماز به قدرى تنگ است که اگر انسان بخواهد وضو بگیرد، تمام نماز یا قسمتى از آن، بعد از وقت خوانده مى‌شود، باید تیمّم کند. لکن اگر براى وضو و تیمّم یک اندازه وقت لازم است، باید وضو بگیرد.

 

 

به دنبال خدا نگردد ...

 


ادامه مطلب...