دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

تبدیل واحدها

یک کیلوگرم =1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک متر = 100 سانتی متر


ادامه مطلب...