دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

کادر اداری

 سمت های اداری مدرسه

نماینده موسس

دکتر همایون اسماعیلی

مدیر

حشمت پروین

معاون آموزشی

علی اشرف ارا

معاون فناوری

علی محسنی نسب

معاون اجرایی

پرویز حسینی
مشاوره
شهرام سلیمی

حسابدار

فروز بختیاری

خدمتکار

حسین کمری

سرایدار

جهانبخش خشیج

متصدی کارگاه وآزمایشگاه

حمیدرضا دارابی

متصدی حمل ونقل

احمد میرزایی