دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

علوم اول

نمونه سوال عربی اول

نمونه سوال

نمونه سوال

خارجه هفتم

 

 

نمونه سوال امتحانی ترم دوم- پایه هفتم

 

Reading and Writing

بارم

سوال

2

1- آیدا می خواهد لیست تعدادی از کالاهای فروشگاه پدرش را به ترتیب حروف الفبا بنویسد. به او کمک کنید تا این کار را تمام کند.

Pen, bread, rice, tea, ruler, milk, egg, water

..........................................................................................................................................

 

 

 

3

 

Name:

Family Name:

Birthday:

Age:

Address:

Phone Number:

 

 

 

2- امیر میخواهد از طریق اینترنت دوست پدرش را در تور سیاحتی اصفهان ثبت نام کند. به او کمک کنید تا فرم زیر را کامل کند.

نام: علی

نام خانوادگی: مرادی

سن: 51

تاریخ تولد: 1/7/1342

شماره تلفن: 09258847435

آدرس: تهران، بهارستان، خیابان کارگر پلاک 14

 

1.5

3- آقای اکبری امروز تعدادی مهمان دارد. او به رستوران آمده تا غذا سفارش دهد. متاسفانه فروشنده فارسی بلد نیست. به آقای اکبری کمک کنید تا اسم موارد زیر را به انگلیسی بگوید.

 

…………………………....

………………………………

………………………………

 

 


 

2

4- برادر امیر مهندس عمران هست. او به کمک کامپیوتر نقشه منازل مختلف را آماده می کند. برای این کار باید در لیست موجود در کامپیوتر اسم قسمت های مخنتلفی را که در نظر دارد، انتخاب کند تا کامپیوتر نقشه را آماده کند. به او کمک کنید تا نقشه ای با مشخصات روبرو تهیه کند. (نشیمن- آشپزخانه- حمام و پارکینگ)

اسم مواردی را که در نقشه میبینید در لیست زیر علامت بزنید.

 

 
Garage

Garden

Bathroom

Dining room

Living room

Kitchen

Stairs

Yard

Hall

 

1.5

5- میترا میخواهد وارد سایت مدرسه شود. ولی کامپیوتر به بزرگی یا کوچکی حروف حساس است. به میترا کمک کنید تا بزرگ حروفی را که بلد نیست درست تایپ کند.

Krmsbjgt8n10

K…M……J… … 8..10

 

 

 

 

بارم

سوال           Listening

7.5

1-      به گفتگو ها گوش کنید و گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

 

Conversation 1

relationship

colour

clothes

 

motherr sisterr brotherr

 

blackrbrown  rgreenr

 

 

dress r   suit rmanteaur

 

Conversation 2

action

place

Living room r bedroomr       kitchenr

      Reading book r              watching TVr

Conversation 3

                                   Place

                                  action

bedroomr      bathroom r       kitchenr

washing dishes r     watching TV r    cooking  r

Conversation 4

feeling

food/ drink

hungry r      thirstyr

hamburgerr     milk r    fish r      water r

Conversation 5

relationship

age

teacher  r sister r  sonr

30r        13 r        33  r

Conversation 6

age

color

clothes

relationship

old r        youngr

blue rblackrbrown r

suit r  sandalr

father r  grandfatherr

2.5

 

2-      به مکالمه ها گوش کنید و جواب درست را بنویسید.

 

Conversation 1

 

 

 

address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

home phone number:

Conversation 2

relationship:   Goodarz’s …………….         age:                               job:

                       

 

جزوه زبان پایه هفتم

....