دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

کادر آموزشی

 کادر آموزشی

همتعلی اکرادی

پرویز محسنی نسب

حسن حمزه

مسلم حیدریان

غلامرضا احمدی

کرم رضا پروین

پرویز فدایی

قباد عسکری

سجاد پروانه تبار

محسن صارمی

احسان سلیمی

دبیران پایه ششم

فرشته محمودی مجد

مرادایزدی

محمدخردمنش

منا مرادی

محسن صارمی

همتعلی اکرادی