دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

اردوی تفریحی دآنش اموزان

اردوی تفریحی دآنش اموزان متوسطه اول روز یکشنبه 94/1/30  بمقصد صحنه انجام      می گرد اولیاء گرامی ودآنش اموزان خواهشمند است به نکات ذیل توجه نمایند 


ادامه مطلب...

بازدید

بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناوری در پارک شاهد


ادامه مطلب...

برگزاری اردوی دانش آموزی

1