دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
نوروز97نوروز 9612طاق بستان

دبیرستان پسرانه علوم پزشکی کرمانشاه

این اموزشگاه که درمقطع متوسطه اول و پایه ششم ابتدایی بصورت ضمیمه فعالیت دارد که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است و درسال 71 تاسیس شده و یکی از بهترین مدارس استان می باشد و هر ساله با آزمون وامتیاز بندی با توجه به درخواست زیاد اولیا دانش آموز پذیرش می کند و بیشتر فرزندان جامعه پزشکان و اساتید دانشگاه می باشند.

درباره دبیرستان علوم پزشکی کرمانشاه

 

درباره مدرسه:

 

این آموزشگاه که درمقطع متوسطه اول و پایه ششم ابتدایی بصورت ضمیمه فعالیت دارد که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است ودرسال 71 تاسیس شده ویکی از بهترین مدارس استان میباشد و هرساله با ازمون وامتیاز بندی با توجه به درخواست زیاد اولیا دآنش اموز پذیرش میکند و بیشتر فرزندان جامعه پزشکان و اساتید دانشگاه می باشند.