دبیرستان پسرانه علوم پزشکی
کرمانشاهاسلایدشو

برنامه آزمون مستمر کلاسی نوبت دوم دبیرستان علوم پزشکی

ردیف

تاریخ

تاریخ

مواد درسی

ساعت

1

98/2/16

دوشنبه

 ریاضیات

8 صبح 

2

98/2/17

سه شنبه

 پیشرفت تحصیلی

 8صبح

3

98/2/18

چهارشنبه

 زبان خارجه

 8صبح

4

21/2/98

شنبه

 آزمون علمی

 8صبح

5

98/2/22

یکشنبه

 اجتماعی

 8صبح

6

98/2/24

سه شنبه

 علوم تجربی

 8صبح

7

98/2/25

چهارشنبه

 عربی

 8صبح

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم - خرداد 98

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هشتم - خرداد 98

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم - خرداد 98