دبیرستان پسرانه علوم پزشکی(متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه

کادر آموزشی

اسامی کادر آموزشی

همتعلی اکرادی

پرویز محسنی نسب

حسن حمزه

مسلم حیدریان

غلامرضا احمدی

کرم رضا پروین

پرویز فدایی

قباد عسکری

سجاد پروانه تبار

محسن صارمی

احسان سلیمی

فرشته محمودی مجد

مرادایزدی

محمدخردمنش

منا مرادی

محسن صارمی

همتعلی اکرادی